1
 • 1

  تمرکز

 • 2

  درک و پردازش

 • 3

  بازآوری و نقد

 • 4

  شکل دهی