1
 • 1

  آماده سازی اندیشه و گفتار

 • 2

  تولید صداهای زنجیره‌ای گفتار

 • 3

  بحث گفتگوی گروهی

 • 4

  گفتار انتقادی