1
 • 1

  بی اعتنایی والدین

 • 2

  توجه افراطی والدین

 • 3

  پرتوقعی پیش از حد والدین

 • 4

  بی توقع بیش از حد والدین