1
 • 1

  استفاده از کاغذ شطرنجی

 • 2

  مهارت کلامی

 • 3

  مشاهده دقیق

 • 4

  رسم اشکال