1
 • 1

  جدول ارزش مکانی

 • 2

  سطری

 • 3

  درختی

 • 4

  درختی، جدول ارزش مکانی