1

برای تقویت ذهن و از بین بردن الزایمر چه نوع بازی مفید است؟

 • 1

  بازی یاداوری خاطرات

 • 2

  بازی وانمود سازی

 • 3

  بازی شبیه سازی

 • 4

  بازی درمانی