1
 • 1

  به صورت گروهی کار را انجام دهند

 • 2

  به کمک چوب خط دانش آموزان را سرشماری نمایند

 • 3

  برای هر دانش آموزی چوب خط بگذارند و دیگری چوب خط ها را بشمارد و عدداصلی را بنویسد

 • 4

  دونفره – اولی چوب خط ها را بکشد و دیگری چوب خط ها را حساب کند و عدد اصلی را بنویسد