1

برای ساختن تمام عددهای 3 رقمی که با کارت های 4 و 9 و 7 ساخته می شود، از کدام راهبرد استفاده می شود؟

 • 1

  الگوسازی

 • 2

  الگویابی

 • 3

  حذف حالت های نامطلوب

 • 4

  رسم شکل