1
 • 1

  با کنار هم قرار دادن کارت ها عدد بسازند

 • 2

  با جابجا کردن کارت ها عدد بسازند

 • 3

  چهار عدد دو رقمی درست می کنند

 • 4

  گزینه 1 و 2