1
 • 1

  جای یکان و دهگان با هم عوض شود تا هر با دو عدد ساخته شود

 • 2

  تمام اعداد به ترتیب در صدگان قرار بگیرند

 • 3

  تکرار اعداد هم داریم و بیشتر از 6 عدد می سازیم

 • 4

  گزینه 1 و 2