1
 • 1

  روش درختی

 • 2

  جدول ارزش مکانی

 • 3

  چینه

 • 4

  گزینه 1 و 2