1
 • 1

  سکه

 • 2

  چینه

 • 3

  هیچکدام

 • 4

  گزینه 1 و 2