1
 • 1

  به رقم صدگان آنها توجه کرد

 • 2

  به تعداد رقم های آنها نگاه کرد

 • 3

  به تعداد رقم های آنها نگاه کرد

 • 4

  به رقم های صدگان و دهگان آنها توجه کرد