1

برای پیدا کردن عددهای فرد ساخته شده با رقم‌های 2 و 3 و 5، از کدام راهبرد استفاده می‌شود؟

 • 1

  الگوسازی

 • 2

  حدس و آزمایش

 • 3

  حذف حالت های نامطلوب

 • 4

  همه موارد