1
 • 1

  معلمان به روش سنتی به تدریس بپردازند

 • 2

  معلمان به طراحی آموزشی و انتقال دانش بپردازند

 • 3

  متناسب با ساعات درسی ارائه شود

 • 4

  دانش آموزان را به فراگیری راه های کسب دانش و یادگیری هدایت نمایند