1

بر طبق قرارداد عدد 85 با تقریب به نزدیک ترین ده تایی … می شود.

 • 1

  80

 • 2

  85

 • 3

  90

 • 4

  100