1
 • 1

  الگو یابی

 • 2

  رسم چوب خط

 • 3

  روش توسط خود دانش آموز انتخاب شود

 • 4

  رسم شکل