1
 • 1

  علت آشفتگی – سن – جنس – موقعیت

 • 2

  دایمی بودن – رفتارهای افراطی – ناتوانی در یاد گیری

 • 3

  علت آشفتگی – تعریف رفتار نا مناسب – مشاهده گر

 • 4

  جنس – سن – دایمی بودن – موقعیت