1

به موقعیتی اطلاق می‌شود که در آن فرد چیزی را طلب می‌کند ولی نمی‌داند که چگونه به طور مستقیم به آن دست پیدا کند؟

  • حل مسئله

  • راهبرد حل مسئله

  • مسئله

  • همه موارد