1

… به موقعیتی اطلاق می شود که در آن فرد چیزی را طلب می کند ولی نمیداند که چگونه به طور مستقیم به آن دست پیدا کند.

 • 1

  حل مسئله

 • 2

  مسئله

 • 3

  راهبرد حل مسئله

 • 4

  همه موارد