1
 • 1

  مفهوم نیم و ربع را در ساعت معرفی می کنیم

 • 2

  مفهوم ربع و نیم را در ساعت معرفی می کنیم

 • 3

  مفهوم 30 دقیقه و 15 دقیقه را در ساعت معرفی می کنیم

 • 4

  مفهوم 15 دقیقه و 45 دقیقه را در ساعت معرفی می کنیم