1

بچه ها خیلی راحت می توانند احساساتشان را بروز بدهند از مزایای کدام الگوی تدریس هست؟

 • 1

  روش نمایشی

 • 2

  تدریس کاوشگری

 • 3

  شیوه محاکم قضایی

 • 4

  ایفای نقش