1

بیان احساسات و برقراری ارتباط در قدیم از چه طریقی بوده است؟

 • 1

  کتاب خواندن

 • 2

  بازی کردن

 • 3

  نقاشی کشیدن

 • 4

  نوشتن