1

تثبیت یادگیری دانش آموز در … صورت می گیرد.

 • 1

  فعالیت

 • 2

  کار در کلاس

 • 3

  تمرین

 • 4

  مرور فصل