1

تعداد قطرهای 100 ضلعی بیشتر است یا 99 ضلعی؟ برای حل این مسئله از کلام راهبرد حل مسئله می‌توان استفاده کرد؟

  • رسم شکل

  • زیرمسئله

  • حدس و آزمایش

  • حل مسئله ساده‌تر