1

تعریف بازی کدام یک از موارد زیر است؟

 • 1

  فعالیت جسمی و ذهنی

 • 2

  فعالیت گروهی و فردی

 • 3

  فرد با فرد دیگر بازی کند

 • 4

  گزینه 1 و 2