1

“یک اصطلاح گسترده برای توصیف فرایند جمع آوری ، ترکیب ، تفسیر اطلاعات”

 • 1

  آزمون

 • 2

  ارزشیابی

 • 3

  اندازه گیری

 • 4

  سنجش