1

تفاوت ایفای نقش با روش نمایشی در این است که …

 • 1

  ایفای نقش به نمایش می گذارد ولی روش نمایشی اجرا می کند

 • 2

  ایفای نقش، نقش رامشاهده می کند ولی ایفای نقش به نمایش می گذارد

 • 3

  ایفای نقش اجرا میکند ولی روش نمایشی به نمایش می گذارد

 • 4

  هیچ کدام