1

تقلید کردن ,اجرای مستقل ,هماهنگی جز کدام اهداف جزئی است

 • 1

  مهارت

 • 2

  نگرش

 • 3

  دانش

 • 4

  هیچکدام