1
 • 1

  در مرتبه دوم، نیاز به فهمیدن نیرومندتر از نیاز به دانستن است

 • 2

  هر چه بیشتر نیاز پایین تر باشد، قدرت، توانایی و اولویت آن بیشتر است

 • 3

  ارضای نیازهای سطح بالا مستلزم شرایط بیرونی مناسب تر است

 • 4

  به جز خودشکوفایی سیار نیازها در موقعیت یاددهی، یادگیری، اتفاق می افتد