1
 • 1

  علت یا علل آشفتگی

 • 2

  زمینه و موقعیت

 • 3

  ناتوانی در یادگیری و روابط اجتماعی

 • 4

  شرح و گزارش رفتار نامناسب