1

——-توانست واژه—-و—-را از زندگی عمومی مردم پاک کند‌.

 • 1

  مونته سوری _ابله و نادان

 • 2

  مونته سوری -عقب ماندگی-نادان

 • 3

  مونته سوری-ناتوان

 • 4

  فروبل-ابله و ناتوان