1

توجه،پاسخ دادن،ارزش گذاری،سازماندهی،تبلور ارزش جزء کدام ازاهداف جزئی است؟

 • 1

  نگرش

 • 2

  دانش

 • 3

  مهارت

 • 4

  یادسپاری