1

ثلث عددی از خود آن عدد 144 واحد کمتر است. آن عدد کدام است؟

 • 1

  168

 • 2

  432

 • 3

  216

 • 4

  288