1
 • 1

  دو عدد یک رقمی با حاصل دورقمی

 • 2

  دو عدد دو رقمی با حاصل دو رقمی

 • 3

  دو عدد یک رقمی با حاصل یک رقمی

 • 4

  دو عدد دو رقمی با حاصل سه رقمی