1

جمله بیستم الگوی روبرو چیست؟ …،2،6،12،20

 • 1

  400

 • 2

  420

 • 3

  240

 • 4

  419