1

جمله پنجاهم الگوی روبرو چند است؟ …،1،7،12،19

 • 1

  300

 • 2

  395

 • 3

  200

 • 4

  295