1

جمله چهلم الگوی روبرو چند است؟ …، 17 ، 10 ، 5 ، 2

 • 1

  160

 • 2

  1600

 • 3

  168

 • 4

  1601