1
 • 1

  ابتدا یکی ها را با هم جمع می کنیم بعد ده تایی ها را

 • 2

  ابتدا یکی ها را کم میکنیم بعد از ده تایی ها دسته باز می کنیم

 • 3

  در جمع شمارش رو به جلو و در تفریق شمارش رو به عقب را انجام می دهیم

 • 4

  در جمع و تفریق از سمت یکان به عدد اضافه و کم می کنیم