1

خانواده‌ای 3 دختر دارد که هرکدام از این دخترها، 2 برادر دارند. این خانواده چند فرزند دارد؟

 • 1

  5

 • 2

  7

 • 3

  4

 • 4

  9