1
 • 1

  معرفی نماد

 • 2

  آشنایی با واحدهای مشخص از کل واحدهای مساوی یک شکل

 • 3

  کسرهای مساوی

 • 4

  کسر نویسی ساده برای شکل های مختلف