1

درس که به اتمام رسیدبرای آنکه بدانیم یادگرفتن یاخیر چندکلمه میدهیم تابا آن مثال بزنند،جزءکدام مرحله ازطرح درس است؟

 • 1

  ارزشیابی ورودی

 • 2

  ارزشیابی فرایندی

 • 3

  ارائه تکلیف

 • 4

  ارزشیابی پایانی