1

درهرم مازلو ـــــ،ـــــ،ـــــ جزنیازهای اولیه است؟

 • 1

  احترام به دیگران، آب، عشق

 • 2

  نظم،حمایت،عزت نفس

 • 3

  هوا،آب،غذا

 • 4

  آب،هوا،خودشکوفایی