1

درکدام سبک آموزشی سرعت یادگیری بالاتر است؟

 • 1

  معلم محور

 • 2

  محتوا محور

 • 3

  دانش آموز محور

 • 4

  مستقیم