1

در آموزش و پرورش، آموزش بخش …………. و پرورش بخش …………. دارد.

 • 1

  اخلاقی – مفهومی

 • 2

  مفهومی – اخلاقی

 • 3

  نگرشی – مفهومی

 • 4

  اخلاقی – نگرشی