1

در ارائه تکلیف کدام مورد صحیح می باشد

 • 1

  دو نوع تکلیف داریم با فاصله و بی فاصله

 • 2

  بی فاصله سر کلاس انجام شود

 • 3

  در با فاطی می تواند فردا پس فردا یک هفته بعد و… انجام دهد

 • 4

  همه موارد