1

در …….. افراد به یکدیگر کمک می‌کنند تا اهداف خود را پیش ببرند.

 • 1

  همدلی

 • 2

  همیاری

 • 3

  همزیستی

 • 4

  هیچکدام