1

در تربیت هنری کدام شاخصه مهم است وشاخصه اول کدام مورد است؟

 • 1

  همه،دانش آموزان

 • 2

  هیچکدام،دانش آموزان

 • 3

  همه،تمام توان

 • 4

  هیچکدام،بازی