1
 • 1

  یکان اعداد را از هم کم کرد

 • 2

  کل عدد را از یکان کم کرد

 • 3

  با شمارش رو به عقب اعداد را از هم کم کرد

 • 4

  با روش باز کردن دسته باید اعداد را از هم کم کرد