1
 • 1

  حذف یکان

 • 2

  حذف دهگان

 • 3

  حدف یکان و دهگان

 • 4

  گزینه 1 و 3